Pro Rautatie edistää raideliikennettä ja sen käyttöä.


Henkilöliikenteen kilpailun avautuminen rautateillä
seminaari, 20.9.2017
Pro Rautatie ry on pitänyt junaliikenteen kilpailun kehittämistä yhtenä pääteemoistaan 2000-luvun alusta lähtien. Asia on vuosien kuluessa ollut esillä useissa seminaareissamme. Nyt myös henkilöliikenteen kilpailu on avautumassa. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmät valmistelevat kilpailun avautumisen toteuttamista. Myös maakunnissa on herätty valmiste-lemaan mahdollisia kilpailupilotteja. Seminaarissamme keskustelemme missä nyt mennään ja mitä muuta kilpailun edistämiseen liittyy kuin pelkkä muodollinen mahdollisuus junaliiken-teen harjoittamiseen muillekin kuin VR:lle.

Suomi, Irlanti ja Luxemburg ovat ainoat maat, joissa ei ole henkilöliikenteen kilpailua. Kuitenkin täysin avoimia maita on vain vähän. Usein vain alueellisessa liikenteessä on kilpailua. Ruotsi, Italia ja Britannia ovat avanneet henkilöliikenteen aiemmin selvästi kilpailulle. Norja on valmisteluissa hieman edellä Suomea.
Maakuntien, kaupunkiseutujen ja alueiden rooli on jatkossa ja myös valmistelussa keskeinen. Seu-tujen tavoitteena ovat laajemmat työssäkäyntialueet. Junaliikenne täydentäisi kilpailutettua valta-kunnallista liikennettä. Seutuliikenteen pilottialueena on Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa, jonka työryhmän selvitykset valmistuvat alkuvuodesta 2018.
Henkilöliikenteen kilpailun avaamisen tavoitteena on:
- lisätä rautatieliikenteen matkustajamääriä - 8 % kulkumuoto-osuus (5 % nyt)
- infrastruktuuri kehittäminen myös keskeinen – rataverkko ja maankäyttö,
- löytää uusia konsepteja toimintaan ja hinnoitteluun - varioidut hinnat,
- laajemmat työssäkäyntialueet ja tehokkaat palvelut
- rautatiealan työllisyyden kasvu, kun matkustajamäärät kasvavat

Suomeen tulisi usean käyttöoikeussopimusten malli, jossa olisi useita alueita. Kilpailu avataan vai-heittain. Opitaan kokemuksista prosessin kuluessa. Huhtikuussa on päätetty, että Etelä-Suomen taa-jamajunaliikenne on aloitusalueena. 2026 kaikki järjestelyt myös muualla voimassa. Haetaan rat-kaisuja palvelukokonaisuksien kautta . HSL:n kanssa tehdään yhteistyötä. Sovitetaan siirtymävai-heet hallitusti yhteen.
Rautatieturvallisuus on keskeisessä roolissa. Kilpailuissa maissa on turvallisuus ollut parempi kuin muissa. Valmistelussa on perehdytty ulkomailla tehtyihin ratkaisuihin ja tehty selvityksiä, joista jul-kiset löytyvät LVM:n sivuilla.


Rautatieliikenne on turvallista:
Saksalaisten viimeisten tutkimusten mukaan kuolemanriski on 63 kertaa ja loukkaantumisriski 96 suurempi autolla kuin junalla liikuttaessa.

Rautatieliikenne on ilmastoystävällistä ja energiatehokasta:
Energiankulutus matkustaja- ja tonnikilometria kohden on merkittävästi pienempi kuin tieleiikenteessä. Tarvittavan sähköenergian tuotannossa voidaan käyttää kestäviä energiaratkaisuja. Se on ainoa liikennemuoto, jonka CO2-kokonaispäästöt ovat vähentyneet viime vuosina koko Euroopan puitteissa.


JÄSENEKSI - PÄÄSET MUKAAN VAIKUTTAMAAN TOIMINTAAN JA NAUTTIMAAN JÄSENEDUISTA MM VAIKUTTAMNISMAHDOLLISUUS RAUTATIEASIOIHIN, EDULLISIA SEMINAAREJA, OPINTOMATKOJA ). KATSO LISÄÄ KOHDASTA JÄSENYYS!!!!!
Linkit


Tiedostot


Nimi Koko
Pro Rautatie_Mistä rahat raiteisiin - vaalikeskustelun tiedote.pdf 1.9 Mt
- Mistä rahat raiteisiin - tiedote 18.3.2015
EUn liikennepolitiikka haastaa Suomen kasvuun.pdf 1.9 Mt
- Miten kasvuun EU:n tuella - PRo Rautatien hallituksen puheenjohtajan kannanotto 31.12.2014


päivitetty viimeksi 24.9.2017

Vuoden 2018 rautatiekunta?
Pro Rautatie ottaa vastaan perusteltuja ehdotuksia vuoden 2018 rautatiekunnaksi. Lähetä ehdotus osoitteella prorauta@prorautatie.fi

Vuoden 2016 rautatiekunta on Vantaa - julkistettiin Rata 2016 päivillä.

Vuoden 2014 rautatiekunta on Kouvola. Vuoden 2014 rautatiekunta julkistettiin 21.1.2014 Turussa RATA 2014 -päivillä.

Pro Rautatie nimesi vuoden 2012 rautatiekunnaksi 12.8.2012 Hhttp://www.prorautatie.fi/?mod=textyvinkäällä Suomen rautatiemuseossa järjestetyssä rautateiden 150-vuotisjuhlan yhteydessä Tampereen.